Doświadczenie

Zadania w trakcie realizacji

ROSSMANN – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Chełmku.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Chełmku obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dąbrowie Górniczej – projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Projekt budowlano-wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Czapińskiego 8 w Dąbrowie Górniczej obejmuje swym zakresem analizę sposobu zasilania budynku w energię elektryczną i wodę na potrzeby p.poż., projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z opinią Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie zaprojektowanych rozwiązań z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

III Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej – projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Projekt budowlano-wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bolesława Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej obejmuje swym zakresem analizę sposobu zasilania budynku, projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z opinią Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie zaprojektowanych rozwiązań z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Gmina Miękinia – projekt linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nN.

Projekt zasilania SUW (stacji uzdatniania wody) w Miękini. Projekt zawiera uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A., dobór linii kablowej średniego napięcia, dobór stacji transformatorowej SN/nN oraz wszelkie niezbędne obliczenia i uzgodnienia.

Jeronimo Martins BIEDRONKA – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Krapkowicach.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu Jeronimo Martins BIEDRONKA w Krapkowicach przy ul. Słowackiego obejmuje swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Jeronimo Martins BIEDRONKA – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Głogowie.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu Jeronimo Martins BIEDRONKA w Krapkowicach przy ul. Słowackiego obejmuje swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

ROSSMANN – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Katowicach.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Katowicach Brynowie przy ul. Gawronów obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

PPUH DAKA Sp. z o.o. – projekt instalacji elektrycznych i strukturalnej dla hali produkcyjno-magazynowej w Oświęcimiu.

Projekt instalacji elektrycznych i strukturalnej hali magazynowo-produkcyjnej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimu zawiera kanalizację elektryczną i teletechniczną, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną wraz z doborem rozdzielnicy głównej, dobór kabli zasilających rozdzielnice oddziałowe, dobór rozdzielnic oddziałowych wraz z wyposażeniem, instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacje siłowe, instalacje odgromową i uziemienia, dobór rozdzielnic teletechnicznych wraz z wyposażeniem itp.

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla dwóch budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym przy ul. Kujawskiej w Gliwicach – III ETAP

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla budynku wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.
Część elektryczna projektu obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, rozdzielnice licznikowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, rozdzielnicę garażu oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji słaboprądowych są instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

FOSA Sp. z o.o. – pełnienie funkcji kierownika robót niskoprądowych dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Pełnienie funkcji kierownika robót niskoprądowych dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej oraz budynku nadszybia szybu HUTNICZY na potrzeby Muzeum Hutnictwa wraz z częściową rozbiórką istniejącej zabudowy” od lipca 2019 r.
W zakresie prowadzonych robót są instalacje monitoringu, instalacje strukturalne, instalacje SSP i oddymiania oraz SSWiN.

Gmina Zbrosławice – projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Sosnowej w Szałszy

Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Sosnowej w Szałszy obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejących, kolidująych kabli SN i nN, uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. oraz projekt oświetlenia ulicznego na odcinku 1km.

ROSSMANN – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Krynicy-Zdroju

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Krynicy-Zdroju obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

ROSSMANN – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Galerii Odyseja w Brzesku

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Galerii Odyseja w Brzesku obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

IPB Polska Sp. z o. o. w Warszawie – projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Oświęcimiu

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku administracyjno-socjalnego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Oświęcimiu obejmuje swym zakresem modernizację rozdzielnicy głównej budynku, projekt nowych rozdzielnic oddziałowych, projekt instalacji słaboprądowych (sieć strukturalną, systemu kontroli dostępu, SSP i CCTV) oraz instalacje elektryczne, odgromową i ekwipotencjalną.

Zadania zrealizowane

Politechnika Śląska w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i niskoprądowej dla Domu Studenckiego SOLARIS.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla Domu Studenckiego SOLARIS zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach.
Projekt obejmuje swym zakresem inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych, uzgodnienia z Przedstawicielami Politechniki Śląskiej oraz zaprojektowanie nowego systemu DSO (dźwiękowego systemu ostrzegania), SSP (systemu sygnalizacji pożaru), instalacji oddymiania, instalacji strukturalnej, radiowęzła, nowych rozdzielnic piętrowych wraz z wyposażeniem, nowych rozdzielnic segmentowych (pokoi studenckich) wraz z wyposażeniem, nowych instalacji gniazd wtykowych, nowych instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego itp.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szybowcowej 16, 18 w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przyłączy elektroenergetycznych oraz instalacji wewnętrznych

Projekt obejmuje przebudowę zasilania budynku, dobór kabli zasilających poszczególne klatki, zaprojektowanie tras kablowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu i wyłączników głównych, rozdzielnic administracyjnych i licznikowych, WLZ do poszczególnych mieszkań oraz instalacje elektryczne i teletechniczne części wspólnych budynku.

Dom jednorodzinny w Nieborowicach – projekt branży elektrycznej i niskoprądowej.

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Nieborowicach przy ul. Dębowej obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Dom jednorodzinny w Pyskowicach – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i niskoprądowej.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Pyskowicach przy ul. Słowików obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

INVEST DOM Sp. z o. o. Beskidy V – projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla 2 budynków mieszkalnych wielolokalowych wraz z infrastrukturą przy ul. Spacerowej w Kętach – II ETAP

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla 2 budynków mieszkalnych wielolokalowych z garażami wbudowanymi w Kętach – II ETAP.
Projekt obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, kanalizację teletechniczną, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, rozdzielnice pomiarowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, oświetlenie podstawowe i awaryjne ewakuacyjne, instalację odgromową i uziemienia oraz instalacje teletechniczne.

Miasto Będzin – projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Będzinie.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Będzinie.

Miasto Będzin – projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w Będzinie.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w Będzinie.

TESTCHEM Sp. z o.o. – projekt branży elektrycznej i teletechnicznej dla hali w Pszowie.

Projekt branży elektrycznej i teletechnicznej dla hali magazynowej TESTCHEM Sp. z o.o w Pszowie obejmował swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania, dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, obliczenia fotometryczne, dobór szafy multimedialnej GPD, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45 itp.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – Poprawa efektywności energetycznej.

Projekt budowlano-wykonawczy dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 obejmował swoim zakresem inwentaryzację istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Wileńskiej 6 i 8 w Raciborzu, sprawdzenie i obliczenia istniejących więźb dachowych budynków pod kątem zamontowania na nich paneli fotowoltaicznych, projekt wzmocnienia konstrukcji dachów, dobór i projekt instalacji fotowoltaicznych (dobór paneli, zabezpieczenia po stronie DC, falowniki fotowoltaiczne, zabezpieczenia po stronie AC) wraz z przyłączeniem do istniejących rozdzielnic budynków.
Ponadto, w zakresie projektu był dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia LED wraz z obliczeniami fotometrycznymi.

EKO-WILMAR Sp. z o.o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego przy ul. Grottgera w Gliwicach

W zakresie projektu dobór rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego budynku magazynowego przy ul. Grottgera 5 w Gliwicach.

Pryncy Teka Sp. z o.o. – projekt przyłącza elektroenergetycznego, instalacji elektrycznych, sieci strukturalnej i instalacji oddymiania dla magazynu w Łazach.

Realizacja projektu branży elektrycznej i niskoprądowej dla budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łazach przy ul. Przemysłowej.
Część elektryczna projektu obejmuje swoim zakresem zasilanie budynku magazynowego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice elektryczne, dobór kabli, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, projekt instalacji odgromowej i uziemienia, projekt sieci strukturalnej oraz projekt instalacji oddymiania.

Jeronimo Martins BIEDRONKA – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Opolu.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu Jeronimo Martins BIEDRONKA w Opolu przy ul. Oleskiej obejmuje swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. – projekt instalacji elektrycznych dla kotłowni Terminal B lotniska w Pyrzowicach.

Przedmiotem opracowania był projekt budowlano–wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA dotyczący kotłowni na terenie Terminala B lotniska w Pyrzowicach.
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmował dobór rozdzielnicy wraz z wyposażeniem, instalacje elektryczne siły i sterowania, instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, instalację ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, instalację uziemienia oraz system połączeń wyrównawczych.

Dom jednorodzinny w Smolnicy – projekt branży elektrycznej i niskoprądowej.

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Smolnicy obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Gmina Mikołów – projekt zasilania, sterowania i oświetlenia zespołu boisk w Mikołowie.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego zasilania, sterowania i oświetlenia zespołu boisk w Mikołowie, przy ul. Zamkowej 1.
Projekt zawiera dobór rozdzielnicy, zabezpieczeń, kabli, słupów, naświetlaczy itp.

INVEST DOM Sp. z o. o. Beskidy V – projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Kościelnej w Brzeszczach – II ETAP

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościelnej w Brzeszczach – II ETAP.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnicę licznikową, administracyjną, rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, projekt instalacji oddymiania oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznych: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

ROSSMANN – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Radomyślu.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Radomyślu obejmował swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Dom jednorodzinny w Tarnowskich Górach – projekt branży elektrycznej i niskoprądowej.

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Tarnowskich Górach (obręb Lasowice) przy ul. Tęczowej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

KOMSTA Okna i Drzwi S.A. – projekt oświetlenia podstawowego w halach produkcyjnych w Pyskowicach.

Realizacja projektu oświetlenia podstawowego w halach produkcyjnych firmy KOMSTA Okna i Drzwi S.A. w Pyskowicach przy ul. Nasiennej 2.
Projekt obejmował swym zakresem dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego, dobór zabezpieczeń, trasy kablowe oraz obliczenia fotometryczne.

Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu – projekt modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu obejmuje swoim zakresem inwentaryzację istniejącego układu zasilania oraz instalacji teletechnicznej. Na tej podstawie zostanie wykonany projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu, projekt rozdzielnicy głównej, projekt rozdzielnic piętrowych, rozdzielnic pracowni automatyki i szwalni oraz dobór oświetlenia w pracowniach automatyki i szwalni wraz z obliczeniami fotometrycznymi.
Dokumentacja podlegała opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach – projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku użyteczności publicznej.

Projekt swym zakresem obejmował wykonanie instalacji siłowych, oświetlenia oraz niskoprądowych w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

JJ Development Sp. z o.o. – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynków w Katowicach.

Projekt budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Rezedowej w Katowicach. Projekt obejmował instalacje oświetleniowe, gniazd 1- i 3-fazowych, instalacje odgromowe i uziemienia oraz teletechniczne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bielskiej 36-40 w Tychach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej i uziemienia.

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku wielorodzinnego w Tychach przy ul. Bielskiej 36-40 obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku (LPS), zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

Dom jednorodzinny w Gliwicach przy ul. Jeziornej – projekt branży elektrycznej i niskoprądowej.

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Jeziornej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Gmina Miękinia – projekt zasilania w energię elektryczną obiektów rekreacyjnych w parku w Lutyni, gm. Miękinia.

Projekt zasilania w energię elektryczną obiektów rekreacyjnych w parku oraz studni nawadniania boiska w Lutyni, gm. Miękinia.
Projekt zawierał dobór kabli, zabezpieczeń, rozdzielnic oraz uzgodnienia z Urzędami, zdobycie pozwoleń itp.

Gospodarstwo pieczarkarskie w Czarkowie przy ul. Ogrodowej – projekt budowlany zamienny branży elektrycznej.

Zrealizowanie projektu budowlanego zamiennego branży elektrycznej dla rozbudowy istniejących hal produkcyjnych oraz dla nowego kompleksu 10 hal produkcyjnych wraz z przylegającym budynkiem administracyjnym 2-kondygnacyjnym.
Część elektryczna projektu swoim zakresem objęła projekt wewnętrznej linii zasilającej (dla nowego kompleksu hal i budynku administracyjnego), przeciwpożarowych wyłączników prądu, rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji odgromowej i uziemienia.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o., ul. Duninowska we Włocławku – projekt oświetlenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych, muru, reklamy świetlnej oraz zasilania szlabanów.

Przedmiotem opracowania było sporządzenie dokumentacji projektowej zasilania szafki oświetleniowej z istniejącej rozdzielnicy budynku, lokalizacji szafki oświetleniowej wraz z wyposażeniem, dobór i rozmieszczenie latarni, słupków oświetleniowych, oświetlenia muru oporowego, zasilanie szlabanów oraz instalacja uziemiająca.

INVEST DOM Sp. z o. o. Beskidy V – projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi w Kętach.

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi w Kętach.
Projekt objął swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, kanalizację teletechniczną, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnicę pomiarową, administracyjną, rozdzielnice mieszkaniowe, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, oświetlenie podstawowe i awaryjne ewakuacyjne, instalację odgromową i uziemienia oraz instalacje teletechniczne.

Przebudowa budynku gimnazjum nr 1 w Sosnowcu – projekt instalacji oddymiania.

Wykonanie projektu instalacji oddymiania dla zadania przebudowy budynku gimnazjum nr 1 w Sosnowcu i zmiany sposobu użytkowania na budynek dla osób upośledzonych umysłowo.

Urząd Miejski w Pyskowicach – Pełnienie funkcji inspektora Robót Elektrycznych i Niskoprądowych w modernizowanym budynku Żłobka Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego.

Pełnienie funkcji inspektora Robót Elektrycznych i Niskoprądowych w modernizowanym budynku Żłobka Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5.

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych dla nowego bloku więziennego w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.

INVEST DOM Sp. z o. o. Beskidy V – projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi w Brzeszczach.

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku mieszkalnych mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi w Brzeszczach.
Projekt obejmował swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnicę pomiarową, administracyjną, rozdzielnice mieszkaniowe, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, oświetlenie podstawowe i awaryjne ewakuacyjne, instalację odgromową i uziemienia oraz instalacje teletechniczne.

Towarzystwo Oświatowe „FILOMATA” – Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły o salę gimnastyczną w Gliwicach.

Projekt budowlany branży elektrycznej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły o salę gimnastyczna w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej. Projekt obejmował swym zakresem dobór rozdzielnicy lokalnej wraz z zabezpieczeniami, modernizację istniejącej rozdzielnicy, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania, zasilanie i sterowanie oświetleniem itp.
Ponadto, projekt zawierał dokumentację kolizyjną z sieciami należącymi do TAURON Dystrybucja S.A. wraz z uzgodnieniami.

Urząd Miejski w Pyskowicach – Pełnienie funkcji inspektora Robót Elektrycznych dla budowanej elektrowni fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego

Pełnienie funkcji inspektora Robót Elektrycznych dla budowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20kW w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bukowej 5 w Tychach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej i uziemienia

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku wielorodzinnego w Tychach przy ul. Bukowej 5 obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

Karbon 2 Sp. z o.o. – projekt instalacji elektrycznych i oddymiania dla rozbudowy i przebudowy budynku w Zabrzu.

Realizacja projektu branży elektrycznej i oddymiania dla rozbudowy budynku handlowo-usługowego, budowy muru oporowego oraz budowy infrastruktury towarzyszącej w Zabrzu przy ul. Hagera.
Część elektryczna projektu obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich – modernizacja kotłowni na terenie Schroniska dla zwierząt

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano–wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA dotyczący modernizacji kotłowni na terenie Schroniska dla zwierząt przy ulicy Wschodniej w Gliwicach.
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmował dobór rozdzielnicy wraz z wyposażeniem, instalacje elektryczne siły i sterowania, instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego (w tym oprawy w wykonaniu Ex), instalację ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, instalację uziemienia, połączeń wyrównawczych oraz system uziemienia elektrostatycznego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Budowlanych 2-6 w Tychach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej i uziemienia

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku wielorodzinnego w Tychach przy ul. Budowlanych 2-6 obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

MOSTOSTAL Zabrze GPBP S.A. – pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych na przepompowni sieciowej AP2 zlokalizowanej w Antoniowie

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z zabudową mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni sieciowej AP2 zlokalizowanej w Antoniowie – OZE.
W zakresie obowiązków pełnionej funkcji były organizacja i kontrola prowadzonych robót branży elektrycznej, narady koordynacyjne, nadzór nad uruchomieniem mikroelektrowni fotowoltaicznej pracującej w układzie hybrydowym z inwerterami sieciowymi 3-fazowymi i zestawem akumulatorowym, uruchomienie zestawów pompowych po modernizacji sposobu zasilania i rozruchu oraz przygotowanie protokołów pomiarowych oraz dokumentacji powykonawczej.

Parafia MBNP w Pyskowicach – projekt zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku kaplicy przedpogrzebowej przy ul. Kolejowej w Pyskowicach

Przedmiotem niniejszego opracowania był projekt zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku kaplicy przedpogrzebowej przy ul. Kolejowej 10 w Pyskowicach.

Lokal gastronomiczny „Miraż” przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach – projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt obejmował swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór kabla zasilającego, rozdzielnicę elektryczną wraz z wyposażeniem oraz dobór i rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej.

Dom jednorodzinny w Przezchlebiu przy ul. Wodnej – projekt budowlany branży elektrycznej i słaboprądowej

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Przezchlebiu przy ul. Wodnej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Urząd Miejski w Pyskowicach – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla Budynku Żłobka Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla budynku gazowego pogotowia technicznego

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla budynku gazowego pogotowia technicznego zlokalizowanego na terenie Zakładu GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach przy ul. Wodzisławskiej.
Projekt obejmował swym zakresem zasilanie projektowanego budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnic elektrycznych, dobór kabli, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji odgromowej i uziemienia oraz projekt instalacji strukturalnej, CCTV i Systemu Kontroli Dostępu.

Zarząd Budynków MMiejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – Projekt przebudowy lokali mieszkalnych na lokal mieszkalny pełniący funkcję rodzinnego domu dziecka w budynku przy ul. Kasprowicza 6 w Gliwicach

Przedmiotem opracowania był projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla projektowanego lokalu mieszkalnego pełniącego funkcję rodzinnego domu dziecka w budynku przy ulicy Kasprowicza 6 w Gliwicach.
Projekt zakresem obejmował dobór kabla zasilającego, dobór rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, dobór i rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej oraz sieć strukturalną.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. – projekt wykonawczy przebudowy przyłączy elektroenergetycznych oraz instalacji wewnętrznych w budynkach przy ul. Mysłowickiej 41 i 43 w Katowicach.

Projekt obejmował uzgodnienia związane z wyniesieniem istniejących złączy kablowych na zewnątrz budynków, dobór kabli zasilających poszczególne klatki, zaprojektowanie tras kablowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu i wyłączników głównych, rozdzielnic administracyjnych i licznikowych, WLZ do poszczególnych mieszkań oraz instalacji piwnic i klatek schodowych.
Dla projektu wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy termomodernizacji budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2.
W zakresie obowiązków jest nadzór nad instalacją odgromową, uziemienia, oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych oraz nowych rozdzielnic rozdzielnic elektrycznych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. – projekty budowlano-wykonawcze węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Modrzejewskiej 2A, 4B, 6 w Gliwicach

Projekty budowlano-wykonawcze obejmowały swym zakresem dobór rozdzielnic licznikowych, rozdzielnic węzłów cieplnych wraz z zabezpieczeniami, dobór kabli zasilających, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekty instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Modrzejewskiej 2A, 4B, 6 w Gliwicach.

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach – pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych i Słaboprądowych

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych i Słaboprądowych przy przebudowie pomieszczeń Bloku Porodowego Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Kościuszki nr 1.

Villa Astra – projekt budowlany przebudowy i rozbudowy hotelu w Oświęcimiu

Projekt budowlany branży elektrycznej dla hotelu VILLA ASTRA w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego obejmował zakresem dobór rozdzielnicy oddziałowej wraz z zabezpieczeniami, modernizację istniejącej rozdzielnicy, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania, zasilanie i sterowanie oświetleniem, obliczenia fotometryczne itp.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – projekt budowlano-wykonawczy modernizacji zasilania w budynku administracyjnym w TJE Katowice

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował swym zakresem inwentaryzację instalacji i rozdzielnic elektrycznych, dobór agregatu prądotwórczego, projekt układu SZR, dobór UPS’ów wraz z akumulatorami w układzie redundantnym, dobór redundantnej klimatyzacji dla pomieszczenia UPS’ów oraz dobór redundantnej klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni wraz ze sterowaniem wilgotnością powietrza chłodzącego.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – projekt budowlano-wykonawczy modernizacji zasilania w budynku administracyjnym w ODG Świerklany

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował swym zakresem inwentaryzację instalacji i rozdzielnic elektrycznych, dobór agregatu prądotwórczego, projekt układu SZR, dobór UPS’ów wraz z akumulatorami w układzie redundantnym, sprawdzenie selektywności zabezpieczeń od miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, dobór redundantnej klimatyzacji dla pomieszczenia UPS’ów oraz dobór redundantnej klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni wraz ze sterowaniem wilgotnością powietrza chłodzącego.

Dom jednorodzinny w Porębie Wielkiej przy ul. Krokusowej – projekt budowlany branży elektrycznej i słaboprądowej

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wiejskiej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Katarzyny 5 w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy obejmował swym zakresem dobór rozdzielnicy licznikowej, rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Katarzyny 5 w Gliwicach.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pyskowicach – projekt zamienny oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Wykonanie projektu oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23.
Dokumentacja podlegała opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

MOSTOSTAL Zabrze GPBP S.A. – projekt budowlano-wykonawczy zabudowy mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni sieciowej AP2 w Antoniowie

W zakresie projektu budowlano-wykonawczego było wykonanie mikroelektrowni fotowoltaicznej 3-fazowej w układzie hybrydowym pełniącej rezerwowe, autonomiczne źródło zasilania dla przepompowni sieciowej AP2, dobór softstart’ów (układ z rampą łagodnego zatrzymania) dla istniejących silników pomp, instalacje teletechniczne wraz z przyłączeniem do istniejącego systemu SCADA oraz część konstrukcyjno-budowlaną.

FOSA Sp. z o.o. – pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych i Słaboprądowych w Chorzowie

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Niskoprądowych dla zadania „Przebudowa płyty rynku wraz z zabudową usługową pod estakadą u zbiegu ulic Rynek, Faski, Katowickiej i Tadeusza Kościuszki w Chorzowie” od lipca 2018 r. do końca maja 2019 r.
W zakresie prowadzonych robót były instalacje monitoringu IP, instalacje strukturalne, instalacje SSP oraz SSWiN.

Huta Bankowa Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej – projekt budowlano-wykonawczy instalacji oświetleniowej, odgromowej i uziemienia dla warsztatu energetycznego

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował swym zakresem wykonanie projektu oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi, analizę i dobór klasy LPS instalacji odgromowej oraz instalację uziemienia.

Eurowafel Sp. z o.o. Sp. k., Zator – projekt przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP II

Projekt budowlany branży elektrycznej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP II.

Dom jednorodzinny w Gliwicach przy ul. Wiejskiej – projekt budowlany branży elektrycznej i słaboprądowej

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wiejskiej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Kamienica wraz z oficynami przy ul. Barlickiego w Gliwicach – projekt instalacji odgromowej i uziemienia

Projekt budowlano-wykonawczy dla kamienicy wraz z oficynami w Gliwicach przy ul. Barlickiego 21 obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

Johnson Matthey Poland Sp. z o.o. w Gliwicach – pełnienie funkcji Inżyniera robót elektrycznych i słaboprądowych

Pełnienie funkcji Inżyniera robót elektrycznych i słaboprądowych dla budowy fabryki katalizatorów Johnson Matthey Poland Sp. z o.o. przy ul. Alberta Einsteina w Gliwicach.

Dom jednorodzinny w Stanowicach przy ul. Strażackiej – projekt budowlany branży elektrycznej i słaboprądowej

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Stanowicach przy ul. Strażackiej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej i niskoprądowej.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. – projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej zasilającej budynki przy ul. 1 Maja 48a i 48b w Katowicach

Projekt obejmował dobór kabli zasilających, tras kablowych, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (uzgodniony z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) oraz wszelkie uzgodnienia.
Dla projektu został wykonany kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego w budynku przy ul. Saturna 1-3-5-7 w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy licznikowej, rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Saturna 1-3-5-7 w Gliwicach.

Miejski Zarząd Budynków Miejskich w Dąbrowie Górniczej – projekt oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku przy ul. 3 Maja 22 w Dąbrowie Górniczej

Wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 22.
Dokumentacja podlega opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budynek gospodarczo-garażowy w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej dla budynku gospodarczo-garażowego w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego obejmował dobór kabla zasilającego, instalacje odgromową i uziemienia, rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej oraz schemat rozdzielnicy elektrycznej.

Dom jednorodzinny dwulokalowy w Pszczynie przy ul. Zielonej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej dla domu jednorodzinnego dwulokalowego w Pszczynie przy ul. Zielonej obejmował swym zakresem dobór kabli zasilających, rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej oraz schematy rozdzielnic elektrycznych.

Dom jednorodzinny w Suszcu przy ul. Brzozowej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Suszcu przy ul. Brzozowej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej oraz schemat rozdzielnicy elektrycznej.

Dom jednorodzinny w Pszczynie przy ul. Zielonej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej dla domu jednorodzinnego w Pszczynie przy ul. Zielonej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego, rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej oraz schemat rozdzielnicy elektrycznej.

ADKOW Technology – pełnienie funkcji Kierownika Robót Słaboprądowych dla instalacji InVento, SYNTHOS S.A. w Oświęcimiu

Pełnienie funkcji Kierownika Robót Słaboprądowych dla instalacji InVento (polistyren do spieniania), SYNTHOS S.A. w Oświęcimiu.

Świetlica Środowiskowa w Strzemieszycach Małych – projekt oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla budynku Świetlicy Środowiskowej w Strzemieszycach Małych przy ul. Głównej 61.
Dokumentacja podlegała opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – projekt oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla budynku Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wojska Polskiego 52.
Dokumentacja podlegała opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH – projekty powykonawcze przeciwpożarowych wyłączników prądu dla hal produkcyjno-magazynowych w Tychach

Wykonanie projektów powykonawczych przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz rozdzielnic zasilających urządzenia bezpieczeństwa pożarowego dla trzech hal magazynowo-produkcyjnych zlokalizowanych na terenie MLP Tychy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Dokumentacje podlegały opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej – projekt oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 22.
Dokumentacja podlegała opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

INVEST DOM Sp. z o. o. Beskidy V – projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla 12 budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej w Kętach

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynków mieszkalnych dwulokalowych z garażami, w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spacerowej w Kętach.
Projekt obejmował swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, rozdzielnice pomiarowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, oświetlenie podstawowe, instalację odgromową i uziemienia oraz instalacje teletechniczne.

BASF Polska Sp. z o. o. – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych z ramienia FLUOR Gliwice S.A. dla rozbudowy fabryki katalizatorów BASF Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej – PROJEKT KOPERNIK.

Dom jednorodzinny w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego oraz rozmieszczenie aparatury elektroinstalacyjnej.

Galeria Handlowa Park Shop w Oświęcimiu – projekt adaptacji lokalu handlowo-usługowego na potrzeby sali zabaw dla dzieci

Wykonanie projektu adaptacji lokalu handlowo-usługowego nr 1/20 na potrzeby sali zabaw dla dzieci w Galerii Handlowej Park Shop w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi 9.
W zakres projektu wchodziły instalacje elektryczne oraz instalacje systemu sygnalizacji pożaru.

MGM Sp. z o. o. Sp. k. – projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku usługowego długoterminowego wynajmu mieszkań wraz z infrastrukturą przy ul. Kopernika i Staszica w Zatorze

Realizacja projektu budowlanego zamiennego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku usługowego długoterminowego wynajmu mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kopernika i ul. Staszica w Zatorze.

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Opolskiej w Gliwicach

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla budynku mieszkalno-usługowego (4-kondygnacyjnego) wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Opolskiej w Gliwicach.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice licznikowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, rozdzielnicę garażu oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznych: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

KeFeBe Management Sp. z o.o. – projekt instalacji RTV-SAT i internetowych dla dwóch budynków wielorodzinnych

Projekt wykonawczy instalacji RTV-SAT i internetowych dla dwóch budynków wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych w Gliwicach przy ul. Świętojańskiej i Dziewanny obejmował dobór anten, urządzeń aktywnych i pasywnych, szafek oraz okablowania do rozdzielnic multimedialnych mieszkaniowych.

ROSSMANN – projekt zamienny budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Centrum Handlowym ATUT w Krakowie

Projekt zamienny budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Centrum Handlowym ATUT obejmował swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej – okresowy przegląd instalacji elektrycznych

Wykonanie przeglądów okresowych 1-rocznych i 5-letnich w zakresie sprawdzenia przeciwpożarowych wyłączników prądu, sprawdzenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, sprawdzenia rezystancji kabli/przewodów, sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia instalacji uziemienia i odgromowych.
Zakres prac obejmował 52 budynki (w 2018 r.), będących we władaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Bytomiu – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej i uziemienia

Projekt budowlano-wykonawczy dla budynku wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Francuskiej 48 obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

Auto-Serwis w Gliwicach – projekt budowlany przebudowy warsztatu samochodowego

Projekt budowlany branży elektrycznej przebudowy warsztatu samochodowego w Gliwicach przy ul. Wójtowskiej obejmował swoim zakresem dobór kabla zasilającego rozdzielnicę, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemiającą i odgromową.

Hala magazynowa przy ul. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach – projekt budowlany zamienny wewnętrznych instalacji elektrycznych

Projekt budowlany zamienny dla hali magazynowej przy ul. Sempołowskiej 19 w Tarnowskich Górach zawierał dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną, dobór rozdzielnicy głównej wraz z wyposażeniem, instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz instalacje siłowe.

Kronos Sp. z.o.o. Sp.k. – projekt budowlany instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla budynku wielorodzinnego w Brzeszczu

Projekt budowlany branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej 34 w Brzeszczu.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, rozdzielnice mieszkaniowe, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń oraz projekt instalacji elektrycznych.
W zakresie projektu instalacji słaboprądowych były instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV-Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Dom jednorodzinny w Bytomiu – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Bytomiu przy ul. Drzewnej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemienia i odgromową oraz instalacje słaboprądowe.

Metaloskraw – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany zakładu produkcyjnego wraz z budynkiem administracyjno-biurowym w Przyszowicach zawierał dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną, dobór rozdzielnicy głównej wraz z wyposażeniem, instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz instalacje siłowe.

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Sp. z o.o. – projekty budowlano-wykonawcze instalacji odgromowej i przyłączenia agregatu prądotwórczego dla hali produkcyjno-magazynowej w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu

Projekty budowlano-wykonawcze modernizacji i rozbudowy instalacji odgromowej oraz przyłączenia agregatu prądotwórczego do przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla hali nr 5 zlokalizowanej na terenie Śląskiego Centrum Logistycznego przy ul. Orląt Lwowskich 146 w Sosnowcu.
Projekty obejmowały swym zakresem inwentaryzację instalacji odgromowej, analizę ryzyka ochrony odgromowej, przebudowę i rozbudowę instalacji odgromowej oraz analizę istniejącego przeciwpożarowego wyłącznika prądu i sposób przyłączenia agregatu prądotwórczego.
Dokumentacja przebudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu i przyłączenia agregatu prądotwórczego podlegała opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – Budowa ciągu pieszo-rowerowego Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych przy budowie ciągu pieszo-rowerowego Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu-pieszo-rowerowego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Żorach – projekt zamienny budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Realizacja projektu zamiennego budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej dla rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach.
Część elektryczna projektu obejmował wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznych były instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja CCTV oraz instalacja alarmowa.

Dom jednorodzinny w Wieszowej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Wieszowej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemienia i odgromową oraz instalacje słaboprądowe.

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH – projekty budowlano-wykonawcze przeciwpożarowych wyłączników prądu dla hal produkcyjno-magazynowych w Tychach

Projekty budowlano-wykonawcze przeciwpożarowych wyłączników prądu dla trzech hal magazynowo-produkcyjnych zlokalizowanych na terenie MLP Tychy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Projekty obejmowały swym zakresem analizę sposobu zasilania istniejących hal produkcyjno-magazynowych, dobór przeciwpożarowych wyłączników prądu wraz z rozmieszczeniem przycisków przeciwpożarowych wyłączników prądu, wyznaczenie tras kablowych i dobór kabli.
Ponadto, projekty obejmowały dobór rozdzielnic zasilających urządzenia bezpieczeństwa pożarowego dla każdej hali oraz ich zasilanie wraz z doborem zabezpieczeń.
Dokumentacje podlegały opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Dla przedmiotowych tematów zostały wykonane kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla dwóch budynków wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym przy ul. Kujawskiej w Gliwicach

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla dwóch budynków wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.
Część elektryczna projektu obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, rozdzielnice licznikowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, rozdzielnicę garażu oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji słaboprądowych są instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Domy nad stawami Sp. z o. o. – projekty budowlano-wykonawcze instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynków typu „F” i „G”

Projekty budowlano-wykonawcze branży elektrycznej i niskoprądowej dla domów jednorodzinnych typu „F” i „G”.
Projekty obejmowały zakresem dobór kabli zasilających budynki, dobór rozdzielnic głównych wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalacje uziemienia i odgromowe oraz instalacje słaboprądowe.

MEDICOME Sp. z o. o. – projekt budowlany branży elektrycznej i słaboprądowej dla centrum medycznego w Oświęcimiu

Realizacja projektu budowlanego branży elektrycznej i słaboprądowej dla budynku centrum medycznego (3-kondygnacyjnego) przy ul. 3-go Maja w Oświęcimiu.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnicę zasilania ogólnego i rozdzielnicę komputerową, dobór kabli WLZ, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie instalacji słaboprądowych były instalacje telefoniczne oraz internetowe.

ROSSMANN – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu w Centrum Handlowym ATUT w Krakowie

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Centrum Handlowym ATUT obejmował swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

MOJA FIRMA EK – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla budynku wielorodzinnego (6-kondygnacyjnego) wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice licznikowe, rozdzielnicę administracyjną, rozdzielnice mieszkaniowe, rozdzielnicę parkingu podziemnego, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, instalacje elektryczne, dobór oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalację odgromową, uziemienia i ekwipotencjalną.
W zakresie projektu instalacji słaboprądowych były instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV-Sat oraz oddymiania.

Arkadia Sp. z o.o. – projekty budowlane branży elektrycznej zabudowy jednorodzinnej w Libiążu

Projekty budowlane branży elektrycznej zespołu domów w zabudowie szeregowej i jednorodzinnej przy ul. Matejki w Libiążu.
Projekty obejmowały swym zakresem dobór kabli zasilających budynki, dobór rozdzielnic głównych wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalacje uziemienia i odgromowe oraz instalacje słaboprądowe.

FILOMATA Sp. z o.o. – projekt instalacji odgromowej, uziemienia i elektrycznych dla przedszkola przy ul. Wiejskiej w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy dla przedszkola przy ul. Wiejskiej 49 w Gliwicach obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.
Ponadto, projekt obejmował inwentaryzację istniejących rozdzielnic i modernizację oraz rozbudowę o dodatkowe obwody wraz z doborem zabezpieczeń i kabli/przewodów zasilających.

Garaż w Suszcu przy ul. Pszczyńskiej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej garażu trójstanowiskowego wraz z zapleczem socjalnym w Suszcu przy ul. Pszczyńskiej 65 obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego nowy budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemiającej, odgromowej oraz niskoprądowej.

Garaż w Gliwicach przy ul. Piaskowej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej budowy garażu oraz zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkalny w Gliwicach przy ul. Piaskowej 8 obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego nowy garaż, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemienia oraz odgromową.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach – projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oraz remontu budynku administracyjnego „A”

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oraz remontu budynku administracyjnego „A” zlokalizowanego na terenie Zakładu GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach przy ul. Wodzisławskiej.
Projekt obejmował swym zakresem dwa niezależne zasilania budynku, wspólny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, modernizację i rozbudowę istniejących rozdzielnic elektrycznych, dobór kabli, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji odgromowej i uziemienia oraz projekt rozbudowy CCTV i Systemu Kontroli Dostępu.

Gmina Sośnicowice – projekt oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego dla tematu „Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR w Sośnicowicach.”
Projekt zawierał dobór autonomicznych lamp solarnych, dobór latarni parkowych, dobór kamer monitoringu wraz z osprzętem i okablowaniem, uzgodnienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Urząd Miejski w Pyskowicach – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach” w zakresie robót elektrycznych.

Budynek gospodarczy w Bydgoszczy – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany budynku gospodarczego przy ul. Radosnej w Bydgoszczy zawierał dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną, dobór rozdzielnicy głównej wraz z wyposażeniem, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacje siłowe oraz instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

Dom jednorodzinny w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemienia i odgromową oraz instalacje słaboprądowe.
W zakresie projektu jest również przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju – projekt budowlano-wykonawczy zasilania klimatyzacji

Projekt budowlano-wykonawczy zasilania jednostek zewnętrznych klimatyzacji dla budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.
Zaprojektowano nową rozdzielnicę klimatyzacji, nowe kable zasilające jednostki zewnętrzne oraz dobrano zabezpieczenia kabli.

Dom jednorodzinny w Wisła Mała – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Wisła Mała przy ul. Sokolej obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemienia i odgromową oraz instalacje słaboprądowe.

Teatr Miejski w Gliwicach – projekt wykonawczy przebudowy budynku, część I

Przedmiotem projektu wykonawczego przebudowy budynku Teatru Miejskiego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55-57 wraz z dostosowaniem do spełnienia warunków decyzji Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.1.119.ZR z dnia 22.08.2016 r. był projekt oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi (dla całego budynku), projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz rozdzielnica RPOŻ. i linie kablowe zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego.
Dokumentacja podlegała opiniowaniu przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Urząd Miejski w Pyskowicach – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach – adaptacja skrzydła wschodniego i modernizacja dachu – ETAP II” w zakresie robót elektrycznych i niskoprądowych.

Nbit Sp. z o. o. – projekt instalacji elektrycznych i strukturalnej dla budynku biurowego przy ul. Zabrskiej w Gliwicach

Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznych i strukturalnej dla budynku biurowego (2-kondygnacyjnego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zabrskiej w Gliwicach.
Część elektryczna projektu obejmowała zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice piętrowe (ogólnego przeznaczenia i komputerowe) oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia i komputerowych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji strukturalnej było rozmieszczenie gniazd RJ45, okablowanie oraz projekt głównej szafy dystrybucyjnej budynku GPD.

Dom jednorodzinny w Gliwicach Czechowicach – projekt budowlany branży elektrycznej

Dom jednorodzinny w Gliwicach Czechowicach – projekt budowlany branży elektrycznej
Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Gliwicach Czechowicach obejmował zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej, instalację uziemienia i odgromową oraz instalacje słaboprądowe.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o. o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego przy ul. Rolnej 6 w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy obejmował zakresem dobór rozdzielnicy licznikowej, rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Rolnej 6 w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o. o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego przy ul. Rolnej 5 w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy obejmował zakresem dobór rozdzielnicy licznikowej, rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Rolnej 5 w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o. o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego przy ul. Witkiewicza 63 w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje zakresem dobór rozdzielnicy licznikowej, rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Witkiewicza 63 w Gliwicach.

Hala magazynowa przy ul. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach – projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych

Projekt budowlany hali magazynowej przy ul. Sempołowskiej 19 w Tarnowskich Górach zawiera dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną, dobór rozdzielnicy głównej wraz z wyposażeniem, instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz instalacje siłowe.

Przebudowa i rozbudowa budynku jednorodzinnego w Olkuszu – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Olkuszu przy ul Jasnej 184 obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej oraz instalację uziemienia i odgromową.

FORTRESS INVEST Sp. z o.o. w Katowicach – projekt instalacji elektrycznych i słaboprądowych dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Brzozowej w Paniówkach

Realizacja projektu budowlanego branży elektrycznej i słaboprądowej dla zespołu budynków przy ul. Brzozowej w Paniówkach.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, rozdzielnice licznikowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji słaboprądowych były instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o. o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego przy ul. Gen. Zajączka 6 w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje zakresem dobór rozdzielnicy licznikowej, rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Zajączka 6 w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o. o. – projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego przy ul. Gen. Zajączka 5 w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje zakresem dobór rozdzielnicy licznikowej, rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Zajączka 5 w Gliwicach.

Zarząd Budynków Miejskich TBS 2 w Gliwicach – projekt wykonawczy (zamienny) instalacji słaboprądowych dla osiedla CENTRUM 50+ przy ul. Warszawskiej w Gliwicach

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie instalacji niskoprądowych (projekt zamienny) zespołu mieszkalno-usługowego „CENTRUM 50+” dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.

Zarząd Budynków Miejskich TBS 2 w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy (zamienny) dla budynku nr 2 przy ul. Warszawskiej w Gliwicach

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla BUDYNKU NR 2 (projekt zamienny) zespołu mieszkalno-usługowego „CENTRUM 50+” dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.

SYNTHOS Agro, Oświęcim – nadzór inwestorski budowy instalacji formulacji i konfekcji środków ochrony roślin

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla budowy instalacji formulacji i konfekcji środków ochrony roślin.

Zakres nadzoru obejmował:

 • układanie i przyłączanie kabli niskiego napięcia,
 • układanie i przyłączanie kabli sterowniczych,
 • montaż i połączania transformatorów SN/nN,
 • montaż i połączenia rozdzielnic niskiego napięcia,
 • montaż i połączenia szynoprzewodów pomiędzy transformatorami i rozdzielnicą niskiego napięcia,
 • połączenia z szafami systemu p.poż.,
 • montaż i połączenia UPS
 • wykonanie instalacji uziemienia i odgromowej,
 • sprawdzanie dokumentacji powykonawczych,
 • kontrolę nad wykonywanymi pomiarami elektrycznymi,
 • asystę przy uruchamianiu transformatorów, rozdzielnic niskiego napięcia, źródeł napięcia gwarantowanego, sprawdzenie nastaw i działanie zabezpieczeń oraz automatyki,
 • uzgodnienia międzybranżowe,

 • Inwestycja o wartości ok. 160 mln zł.

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju – projekt instalacji elektrycznych w nowym pawilonie mieszkalnym „C”

Projekt budowlany dla tematu „Budowa Pawilonu Mieszkalnego „C” w Zakładzie Karnym przy ul. C.K. Norwida 23 w Jastrzębiu Zdroju”.
Projekt zawiera dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacje odgromową i uziemienia, instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacje siłowe.

Zarząd Budynków Miejskich TBS 2 w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy (zamienny) dla budynku 1A przy ul. Warszawskiej w Gliwicach

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budowy BUDYNKU 1A (projekt zamienny) zespołu mieszkalno-usługowego „CENTRUM 50+” dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.

Hala magazynowa przy ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich – projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych

Projekt budowlany hali magazynowej przy ul. Bytomskiej 369b w Piekarach Śląskich zawierał dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną, dobór rozdzielnicy głównej wraz z wyposażeniem, instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz instalacje siłowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Żorach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysami Inwestorskimi i Przedmiarami Robót) dla nowego budynku biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach.
Część elektryczna projektu obejmuje swoim zakresem wewnętrzną linię zasilającą, rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznej są instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja CCTV, instalacja alarmowa, rozdzielnica teletechniczna, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacja oddymiania.

Lokal gastronomiczny w Jawiszowicach, os. Paderewskiego – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej lokalu gastronomicznego w Jawiszowicach na os. Paderewskiego 21 zawiera dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy oraz rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Dom jednorodzinny w Starej Kuźni przy ul. Ogrodowej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Starej Kuźni przy ul. Ogrodowej obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej oraz instalację uziemienia i odgromową.

Gabinety kosmetyczne w Gliwicach – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej dla gabinetów kosmetycznych w Gliwicach przy Alei Przyjaźni obejmował swoim zakresem dobór kabli zasilających rozdzielnice elektryczne, dobór rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów oraz schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Dom jednorodzinny w Szczerbicach przy ul. Radoszowskiej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Szczerbicach przy ul. Radoszowskiej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej oraz instalację uziemienia i odgromową.

Pryncy Teka Sp. z o.o. – projekt instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej dla budynku biurowego w Łukowie

Realizacja projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łukowie (obręb Łazy).
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem zasilanie budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnice elektryczne, dobór kabli, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, projekt instalacji odgromowej i uziemienia oraz projekt sieci strukturalnej.

Lokal handlowo-usługowy w Oświęcimiu, przy ul. Solskiego – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej lokalu handlowo-usługowego w Oświęcimiu przy ul. Ludwika Solskiego 6 obejmował swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy oraz rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Przedszkole nr 78 w Białymstoku – projekt budowlano-wykonawczy

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót dla istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 78 przy ul. Zagórnej 2/3 w Białymstoku.
Część elektryczna projektu swoim zakresem obejmowała wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz odgromowej i uziemienia.
W zakresie instalacji słaboprądowych instalacja telefoniczna, internetowa oraz wideodomofona zintegrowana z systemem „stoperek”.

Przedszkole nr 46 w Białymstoku – projekt budowlano-wykonawczy

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót dla istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 46 przy ul. Mieszka I 4A w Białymstoku.
Część elektryczna projektu swoim zakresem obejmowała wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznej były również instalacje telefoniczne oraz sieć strukturalna.

Urząd Miejski w Pyskowicach – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach – adaptacja skrzydła wschodniego i modernizacja dachu” w zakresie robót elektrycznych.

Do podstawowych obowiązków należało:
– reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej;
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
– sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
– potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku wielolokalowego przy ul. Wrocławskiej w Gliwicach

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla budynku wielolokalowego 4-kondygnacyjnego wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wrocławskiej w Gliwicach.
Część elektryczna projektu obejmuje swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnicę licznikową, administracyjną, rozdzielnice mieszkaniowe, rozdzielnicę garażu oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznych: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Dom jednorodzinny w Żorach przy ul. Srebrnej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Żorach przy ul. Srebrnej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej oraz instalację uziemienia i odgromową.

Grupa Kapitałowa NAPRZÓD – inwentaryzacja w dawnej Centralnej Stołówce ZChO, Oświęcim

Wykonanie inwentaryzacji i oceny technicznej instalacji elektrycznej w dawnej Centralnej Stołówce ZChO przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 135A w Oświęcimiu.

Budynek mieszkalno-usługowy w Rybniku przy ul. Granicznej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej budynku mieszkalno-usługowego w Rybniku przy ul. Granicznej obejmował dobór kabli zasilających budynek, dobór rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów oraz schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Dom jednorodzinny w Nieborowicach przy ul. Dębowej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Nieborowicach przy ul. Dębowej obejmował swym zakresem dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów oraz schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

MGM Sp. z o. o. Sp. k. – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku usługowego długoterminowego wynajmu mieszkań wraz z infrastrukturą przy ul. Kopernika i Staszica w Zatorze

Realizacja projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku usługowego długoterminowego wynajmu mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kopernika i ul. Staszica w Zatorze.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnicę licznikową, administracyjną, rozdzielnice mieszkaniowe, rozdzielnicą biura administracji, rozdzielnice kotłowni/pomieszczeń technicznych, rozdzielnice pralni oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznych: instalacje domofonowe, internetowe, instalacje TV Sat itp.
Ponadto, budynek będzie wyposażony w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalację oddymiania.

Budynek jednorodzinny w Gliwicach przy ul. Widokowej – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej i uziemiającej

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej i uziemiającej budynku jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Widokowej obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, wykonanie analizy ryzyka, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, zacisków kontrolnych oraz zaprojektowanie uziemienia fundamentowego i pionowego.

OSP Wyrzysk – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku.
Projekt swym zakresem obejmował instalacje siłowe, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zasilania i sterowania urządzeń wentylacji oraz wszelkie uzgodnienia.

Dom jednorodzinny w Gliwicach przy ul. Mieszka I – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Mieszka I obejmował swym zakresem rozdział obwodów wraz z zabezpieczeniami oraz rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Gospodarstwo pieczarkarskie w Czarkowie przy ul. Ogrodowej – projekt budowlany branży elektrycznej

Realizacja projektu budowlanego branży elektrycznej dla rozbudowy istniejących hal produkcyjnych oraz dla nowego kompleksu 10 hal produkcyjnych wraz z przylegającym budynkiem administracyjnym 2-kondygnacyjnym.
Część elektryczna projektu swoim zakresem obejmowała projekt wewnętrznej linii zasilającej (dla nowego kompleksu hal i budynku administracyjnego), rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji odgromowej i uziemienia.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla holu głównego, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych i portierni w budynku Filii GCOP Dom Aktywnej Młodzieży przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

Murapol Architects Drive Sp. z o.o. w Bielsku-Białej – projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii napowietrznej 110kV w Tychach przy ul. Żorskiej

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy napowietrznej linii 110kV relacji Kopanina-Paprocany, Żwaków-Paprocany w przęśle 38-39 zlokalizowanych w Tychach przy ul. Żorskiej wraz z opracowaniem tomu rozruchowego i harmonogramu prac uwzględniającego minimalizację czasu wyłączenia linii.
Kompletna dokumentacja podlegała uzgodnieniu w Dziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach – nadzór inwestorski nad pracami związanymi z zasilaniem rezerwowym

Nadzór inwestorski w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Kościuszki nr 1 obejmował dozór nad pracami związanymi z naprawą, przeglądem, uruchomieniem i poprawnością działania 2 istniejących agregatów prądotwórczych zasilania rezerwowego (nr INW 21-000038 oraz INW 21-000039) oraz układu SZR.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej oraz oświetlenia

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej szkoły obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, wykonanie analizy ryzyka, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji oświetlenia auli obejmuje swoim zakresem dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia (podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego), obliczenia fotometryczne oraz dobór przewodów i zabezpieczeń.

Urząd Gminy Miękinia – projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej i Sportowej w Miękini

Projekt budowlano-wykonawczy zawiera dobór opraw LED oświetlenia ulicznego, dobór kabli i zabezpieczeń, obliczenia oraz wszelkie uzgodnienia.

INVEST DOM Sp. z o. o. Beskidy V – projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Kościelnej w Brzeszczach

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościelnej w Brzeszczach.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącze kablowe budynku, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, rozdzielnicę pomiarową, administracyjną, rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, projekt instalacji oddymiania oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznych: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Cukiernia przy ul. Szafranka w Wielowsi – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej zawierał dobór rozdzielnic elektrycznych wraz z wyposażeniem, instalację gniazd wtykowych, instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz instalację odgromową wraz z zestawieniem zastosowanych środków do redukcji ryzyka strat piorunowych w ramach analizy ryzyka.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej dla nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach.
Część elektryczna projektu swoim zakresem obejmowała wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznej były instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja CCTV, instalacja alarmowa, rozdzielnice teletechniczne, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacja oddymiania.

Zarząd Budynków Miejskich TBS 2 w Gliwicach – projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego w Gliwicach

Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysami Inwestorskimi i Przedmiarami Robót) dla zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą dla Etapu I i Etapu II przy ul. Zawadzkiego w Gliwicach.
Część elektryczna projektów obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, rozdzielnice elektryczne główne budynków oraz mieszkaniowe i administracyjne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektów instalacji teletechnicznych: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat, rozdzielnice teletechniczne oraz systemy alarmu pożaru.
Ponadto, projekty zawierają dobór opraw oświetlenia parkingowego, dobór kabli i zabezpieczeń oraz sterowanie oświetleniem.

ORANGE Polska S.A. – projekt przebudowy sieci teletechnicznej przy ul. Zawadzkiego w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej na terenie zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych ZBM TBS II przy ul. Zawadzkiego w Gliwicach (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót).

Dom jednorodzinny w Pszczynie przy ul. Łowieckiej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Pszczynie przy ul. Łowieckiej obejmuje dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów oraz schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

ORANGE Polska S.A. – projekt przebudowy sieci teletechnicznej przy ul. Józefa Elsnera w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej od ul. Józefa Elsnera do budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót).

Murapol Architects Drive Sp. z o.o. w Bielsku-Białej – projekty instalacji dla budynków wielolokalowych (ETAP XI i XII) Osiedla Murapol Bażantów Katowice

Wykonanie projektów wykonawczych instalacji oddymiania, przeciwpożarowych wyłączników prądu i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla budynków wielolokalowych Etapu XI i XII Osiedla Murapol Bażantów Katowice.
Projekty zostały uzgodnione i zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budynek mieszkalny w Pławniowicach przy ul. Nad kanałem – projekt budowlany WLZ

Projekt trasy i doboru kabla wewnętrznej linii zasilającej budynek mieszkalny w Pławniowicach przy ul. Nad kanałem 21.

Dom jednorodzinny w Brennej przy ul. Lachy Górne – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Brennej przy ul. Lachy Górne obejmował dobór kabla zasilającego budynek (WLZ), dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów, instalację uziemienia i odgromową, instalację fotowoltaiczną oraz schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Realizacja projektu branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.
Część elektryczna projektu swoim zakresem obejmowała wewnętrzną linię zasilającą (WLZ), rozdzielnice elektryczne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji teletechnicznej były instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja CCTV, instalacja alarmowa, rozdzielnice teletechniczne oraz instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Zarząd Budynków Miejskich TBS 2 w Gliwicach – projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia przejścia pieszego do Osiedla „Centrum 50+” zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej w Gliwicach

Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia przejścia pieszego od terenu „Centrum 50+” do ciągu pieszo-jezdnego wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót.
Projekt zawierał dobór opraw oświetleniowych, dobór kabli, obliczenia fotometryczne oraz uzgodnienia z U.M. Gliwice.

Gmina Sośnicowice – projekt oświetlenia parkowego

Projekt budowlano-wykonawczy zawierał dobór opraw oświetlenia parkowego, dobór kabli i zabezpieczeń, obliczenia oraz wszelkie uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. oraz Gminą Sośnicowice.

Tauron Dystrybucja S.A. – projekt przyłącza przy ul. Bażantów w Katowicach

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia oraz zestawu złączowo-pomiarowego z półpośrednim układem pomiarowym dla budynku biurowo-usługowego TUP Property S.A. zlokalizowanego przy ul. Bażantów 35 w Katowicach.

Gmina Piekary Śląskie – Projekt oświetlenia i monitoringu parkingu budynku hotelowo-usługowego

Projekt budowlany zawierał dobór opraw oświetlenia, dobór kabli i zabezpieczeń, instalacje teletechniczne oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla parkingu budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich.

Gmina Sośnicowice – projekt oświetlenia kortów tenisowych przy Gimnazjum w Sośnicowicach

Projekt budowlano-wykonawczy zawierał dobór opraw oświetleniowych, dobór kabli i zabezpieczeń, obliczenia oraz uzgodnienia z Gminą Sośnicowice.

Zarząd Budynków Miejskich TBS 2 w Gliwicach – projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla osiedla „Centrum 50+” zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej w Gliwicach

Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych branży elektrycznej i teletechnicznej dla osiedla „Centrum 50+”.
W skład osiedla wchodzą 2 budynki mieszkalne wielolokalowe bez garażu podziemnego, 1 budynek wielolokalowy wraz z parkingiem podziemnym oraz 1 budynek usługowy.
Część elektryczna projektów obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, rozdzielnice elektryczne główne budynków oraz mieszkaniowe i administracyjne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektów instalacji teletechnicznych: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje przyzewowe, instalacje CCTV, instalacje TV Sat, rozdzielnice teletechniczne, systemy alarmu pożaru oraz system detekcji LPG oraz tlenku węgla w garażu podziemnym i sterowanie przewietrzaniem.

Dom jednorodzinny w Mysłowicach przy ul. Kubicy – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Mysłowicach przy ul. Kubicy obejmował dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów oraz schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2916 S w Smolnicy (Etap II)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych przy budowie ciągu pieszo-rowerowego (Etap II) wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej nr 2916 S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego.

Dom jednorodzinny w Bielsku-Białej – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej domu jednorodzinnego w Bielsku-Białej przy ul. Jęczmiennej obejmował dobór kabla zasilającego budynek, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozdział obwodów oraz schematy i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. Moniuszki 11 w Gliwicach – projekt budowlany branży elektrycznej

Istniejące mieszkanie zostało podzielone na lokal usługowy oraz mieszkanie. W tym celu zaprojektowano nowe tablice licznikowe wraz z zabezpieczeniami, nowe rozdzielnice dla lokalu usługowego oraz mieszkania wraz z kablami zasilającymi, rozdział obwodów wraz z zabezpieczeniami oraz wykonano schematy jednokreskowe i rysunki z rozmieszczeniem aparatury elektroinstalacyjnej.

PKN ORLEN S.A., Płock – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych z ramienia FLUOR Gliwice S.A. dla rozbudowy i modernizacji Instalacji DRW 4 na terenie rafinerii Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.
Pełnienie nadzoru dla powyższej inwestycji rozpoczęło się od listopada 2015 r. i zakończyło z końcem czerwca 2016 r.

Mieszkanie w budynku przy ul. ks. bp. A. Lisieckiego 25 w Katowicach – projekt zasilania 3-fazowego

Projekt budowlano-wykonawczy obejmował bilans mocy oraz analizę istniejącego sposobu zasilania i dystrybucji energii elektrycznej w budynku przy ul. ks. bp. A. Lisieckiego 25 i 25a w Katowicach, dobór nowego kabla zasilającego budynek oraz tablicę pomiarową i mieszkaniową wraz z doborem zabezpieczenia głównego mieszkania nr 4 przy ul. ks. bp. A. Lisieckiego 25 w Katowicach.
Ponadto, w zakresie prac były wszelkie uzgodnienia ze S.M. Górnik w Katowicach dotyczące realizowanego projektu.
Dodatkowo, Inwestor powierzył nadzór nad prowadzonymi robotami elektrycznymi w lokalu mieszkaniowym.

Budynek wielolokalowy przy ul. Wybrzeża Wojska Polskiego 4 w Gliwicach – projekt wykonawczy WLZ

Projektu budowlano-wykonawczy swym zakresem obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Przedszkole nr 5 i nr 13 w Żorach – projekty budowlano-wykonawcze instalacji odgromowych

Projekty wykonawcze obejmowały swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynków, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej

Projekt wykonawczy obejmował swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – projekt wykonawczy zasilania klimatyzacji dla Bloku nr 4 w Elektrowni Opole

Projekt wykonawczy zasilania agregatów chłodniczych i pomp wody lodowej dla klimatyzacji pomieszczeń Bloku nr 4 w Elektrowni Opole.
Zaprojektowano nową Rozdzielnicę Klimatyzacji, nową Rozdzielnicę Węzła Wody Lodowej, nowe Wewnętrzne Linie Zasilające przedmiotowe rozdzielnice oraz nowe kable zasilające agregaty chłodnicze i przemienniki częstotliwości dla pomp czynnika chłodzącego.
Ponadto, dobrano wyposażenie i zabezpieczenia rozdzielnic oraz kabli.

Dom jednorodzinny w Gliwicach Bojkowie przy ul. Lnianej – projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Gliwicach Bojkowie, przy ul. Lnianej.

UOKiK Delegatura w Katowicach – projekt wykonawczy branży elektrycznej

Wykonanie projektu instalacji elektrycznych dla Laboratorium UOKiK Delegatura w Katowicach przy ul. Kossutha 9.
Projekt swym zakresem obejmował projekt instalacji siłowych, komputerowych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, zasilania urządzeń laboratoryjnych (dygestoria, piece muflowe, wagi analityczne itp.), zasilania instalacji klimatyzacji oraz wentylacji bytowej i technologicznej.
Ponadto, dobrano przewody i kable wraz z zabezpieczeniami oraz rozdzielnice elektryczne.

Centrum Handlowe AGORA Bytom, pomieszczenie nr 2.33a – projekt instalacji elektrycznych

Projekt budowlany branży elektrycznej zawierał dobór rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, instalację gniazd wtykowych, instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego.

Centrum Handlowe AGORA Bytom, pomieszczenie nr 1.47 – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt budowlany branży elektrycznej i teletechnicznej zawierał dobór rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, instalację gniazd wtykowych, instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalację telefoniczną, instalację sygnalizacji pożaru i instalację dźwiękowego systemu ostrzegania.

S.M. Aleja Majowa w Gliwicach – projekty oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w blokach

Wykonanie projektów adaptacyjnych istniejącego oświetlenia na oświetlenie awaryjne ewakuacyjne dla bloków (budynków wielolokalowych) dwunasto kondygnacyjnych w Gliwicach przy Alei Majowej 4, 8, 10, 14 i 16.
Projekty swoim zakresem obejmują inwentaryzację modernizowanego oświetlenia, nowe rozmieszczenie opraw wraz z rozbudową istniejącej instalacji oświetlenia, pomiary natężenia i równomierności oświetlenia oraz uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budynek socjalno-magazynowy EKO-OGRÓD przy ul. Wilsona w Knurowie – projekt instalacji elektrycznych

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej dla budynku socjalno-magazynowego firmy EKO-OGRÓD, zlokalizowanego przy ul. Wilsona w Knurowie.

Gminna Oczyszczalnia Ścieków dla Gminy Kruszyna – projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej dla modernizacji i rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Kruszyna.
Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie rozdzielnic elektrycznych, instalacji oświetlenia, odgromowej i uziemienia oraz dobór kabli i zabezpieczeń.

Budynek wielolokalowy przy ul. Plebiscytowej 6 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznych linii zasilających, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych.

Szkoła Podstawowa nr 17 w Żorach – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej

Projekt wykonawczy obejmuje swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynku, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

Zespół Szkół nr 6 i nr 8 w Żorach – projekty budowlano-wykonawcze instalacji odgromowych

Projekty wykonawcze obejmują swym zakresem oszacowanie poziomu ochrony dla budynków, zaprojektowanie zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomów oraz zacisków kontrolnych.

Centrum Handlowe Auchan w Katowicach, BUTIK nr 31 – projekt budowlany branży elektrycznej

Projekt budowlany branży elektrycznej zawierał dobór rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem, instalację gniazd wtykowych oraz instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach – projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z nadzorem autorskim

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej dla pomieszczeń biurowych Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w budynku zlokalizowanym w Tychach, przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12.
Projekt wykonawczy obejmował swoim zakresem instalacje oświetlenia, instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia i dedykowane instalacje komputerowe, instalacje teletechniczne, instalacje zasilania i sterowania klimatyzatorów, dobór nowych rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami oraz modernizację istniejących rozdzielnic.
Ponadto, projekt zawierał analizę istniejącego układu zasilania wraz z wytycznymi do koniecznej modernizacji.

Zgodnie z życzeniem inwestora, realizacja prac elektroinstalatorskich objęta została nadzorem autorskim.

S.M. Aleja Majowa w Gliwicach – projekt powykonwczy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla budynku wielolokalowego

Projekt powykonwczy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla bloku (budynku wielolokalowego) 12 kondygnacyjnego w Gliwicach przy Alei Majowej 8 obejmował swoim zakresem inwentaryzację, pomiary natężenia i równomierności oświetlenia, uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykonanie projektu powykonawczego z zaleceniami i uwagami dla Inwestora.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach – projekt wykonawczy WLZ i rozdzielnicy głównej

Zakres projektu wykonawczego obejmował obliczenia i dobór kabla Wewnętrznej Linii Zasilającej wraz z zabezpieczeniami oraz dobór rozdzielnicy głównej wraz z wyposażeniem.

Murapol Projekt Sp. z o.o. 3 SK – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Bażantów w Katowicach. ETAP XI i XII

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla dwóch projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych (Etap XI i XII) przy ul. Bażantów w Katowicach.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, rozdzielnice elektryczne główne budynków oraz mieszkaniowe i administracyjne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia oraz odgromowej i uziemienia.
Ponadto, w zakres projektu wchodziły również instalacje teletechniczne: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Budynek wielolokalowy przy ul. T. Gruszczyńskiego 6 i 8 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznych linii zasilających, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych.

ORANGE Polska S.A. – projekt przebudowy sieci teletechnicznej na terenie osiedla przy ul. Bażantów w Katowicach

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej światłowodowej swoim zakresem obejmował przebudowę części istniejącej sieci, montaż nowej studni teletechnicznej wraz z rozbudową sieci, nowe rozwiązania projektowe dla istniejących odcinków sieci oraz wszelkie uzgodnienia z Przedstawicielami ORANGE Polska Sp. z o.o. i Przedstawicielami Murapol Projekt Sp. z o.o. 3 SKA.

SYNTHOS Dwory 7 Sp. z o.o s.j., Oświęcim – nadzór inwestorski budowy instalacji kauczuków syntetycznych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla budowy instalacji kauczuków syntetycznych SSBR (Solution Styrene-Butadiene Rubber) od lutego 2014 r. do końca lipca 2015 r. (zakończenie budowy).

Zakres nadzoru obejmuje:

 • układanie i przyłączanie kabli średniego napięcia,
 • układanie i przyłączanie kabli niskiego napięcia,
 • układanie i przyłączanie kabli sterowniczych,
 • montaż i połączania transformatorów SN/nN,
 • montaż i połączenia rozdzielnic średniego napięcia,
 • montaż i połączenia rozdzielnic niskiego napięcia,
 • montaż i połączenia szynoprzewodów pomiędzy transformatorami i rozdzielnicami niskiego napięcia,
 • połączenia DCS (Distributed Control System) oraz IRC (Interposing Relay Cabinet),
 • połączenia z szafami systemu p.poż.,
 • montaż i połączenia przemienników częstotliwości średniego napięcia,
 • montaż i połączenia baterii kondensatorów do kompensacji współczynnika mocy po stronie średniego napięcia (6kV),
 • montaż i połączenia UPS wraz z zestawami akumulatorów oraz obwodami okrężnymi rozdzielnic,
 • wykonanie instalacji uziemienia i odgromowej,
 • wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego oraz obiektowego (podstawowego i awaryjnego),
 • sprawdzanie dokumentacji powykonawczych,
 • kontrolę nad wykonywanymi pomiarami elektrycznymi,
 • asystę przy uruchamianiu transformatorów, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, źródeł napięcia gwarantowanego, sprawdzenie nastaw i działanie zabezpieczeń oraz automatyki,
 • uzgodnienia międzybranżowe,
 • sprawdzanie obmiarów robót i akceptacja faktur.


 • W końcowej fazie budowy, Inwestor powierzył zarządzanie i kierowanie etapem "pre-commissioning" branży elektrycznej.

  Inwestycja o wartości ok. 1 mld 600 mln zł.

A3 Milenium Logistic Park – projekty budowlane branży elektrycznej

Wykonanie projektów budowlanych branży elektrycznej dla konstrukcji wsporczej z podestem użytkowym oraz dla obiektu technicznego zlokalizowanych na terenie hali A3 Milenium Logistic Park przy ul. Turyńskiej 80 w Tychach.

Zespół garaży przy ul. Adwentowicza w Katowicach – projekt budowlany branży elektrycznej

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej dla zespołu garaży zlokalizowanych przy ul. Adwentowicza 13 w Katowicach.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. – projekty zasilania i sterowania nowymi pompami i wentylatorami

Prace projektowe zrealizowano dla OLPP Sp. z o.o. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie.
Dokumentacje budowlano-wykonawcze swoim zakresem obejmowały zasilanie i sterowanie nowymi pompami, wentylatorami pompowni oraz zasilanie tablic głównych zasilających czujniki poziomu w separatorach.
Projekty zawierały dobór przemienników częstotliwości, kabli, zabezpieczeń oraz wyznaczenie tras kablowych.
Ponadto, zaprojektowano instalacje uziemienia fundamentowego i otokowego dla separatorów oraz instalację odgromową kontenera agregatów dmuchaw rotacyjnych.
Wszystkie instalacje i urządzenia zaprojektowano dla stref wybuchowych Ex.

Mieszkanie w budynku przy ul. Mikołowskiej 37 w Katowicach – projekt zasilania 3-fazowego

Projekt budowlano-wykonawczy obejmował analizę istniejącego sposobu zasilania i dystrybucji energii elektrycznej w budynku przy ul. Mikołowskiej 37 w Katowicach, dobór nowego kabla zasilającego tablicę pomiarową i mieszkaniową oraz dobór zabezpieczenia głównego mieszkania nr 3 przy ul. Mikołowskiej 37 w Katowicach.
Ponadto, w zakresie prac były wszelkie uzgodnienia ze S.M. Górnik w Katowicach dotyczące realizowanego projektu.
Dodatkowo, Inwestor powierzył nadzór nad prowadzonymi robotami elektrycznymi w lokalu mieszkaniowym.

Kamienica wraz z oficynami przy ul. Dubois 8 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic głównych, dobór kabli Wewnętrznych Linii Zasilających, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych.

Przebudowa domu jednorodzinnego przy ul. Pułaskiego 2b w Kędzierzynie-Koźlu – projekt instalacji elektrycznej

Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej na potrzeby uzyskania Pozwolenia na Budowę.

Kamienica przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych.

APS KTI Poland – projekt budowlany zamienny dla zakładu SSBR SYNTHOS Dwory 7 Sp. z o.o s.j. w Oświęcimiu

Uczestniczenie w przygotowaniu projektu budowlanego zamiennego dla budowy instalacji kauczuków syntetycznych SSBR – Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Kamienica przy ul. Powstańców Warszawy 6 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych.

Murapol Projekt Sp. z o.o. 2 SK – projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Bażantów w Katowicach. ETAP IX i X

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla dwóch projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych (Etap IX i X) przy ul. Bażantów w Katowicach.
Część elektryczna projektu obejmowała swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, rozdzielnice elektryczne główne budynków oraz mieszkaniowe i administracyjne, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia oraz odgromowej i uziemienia.
Ponadto, w zakres projektu weszły również instalacje teletechniczne: instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Kamienice przy Wybrzeżu Wojska Polskiego 10 i 11 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznych linii zasilających, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń.

Tauron Dystrybucja S.A. – projekt przyłącza przy ul. Leopolda Staffa w Rybniku

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia przy ul. Leopolda Staffa w Rybniku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Urzędami, Tauron Dystrybucja S.A. itp.

Kamienica przy ul. Powstańców Warszawy 6 w Gliwicach – ocena techniczna instalacji elektrycznej

Przeprowadzenie wizji lokalnej i ocena techniczna instalacji elektrycznej w kamienicy przy ul Powstańców Warszawy w Gliwicach.
Sporządzenie opinii dla Zarządcy Nieruchomości.

Kamienica przy ul. Młyńskiej 12 w Gliwicach – wykonanie WLZ i instalacji elektrycznej

Realizacja robót związanych z wykonaniem nowej wewnętrznej linii zasilającej budynku wielorodzinnego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
Zakres robót obejmował osadzenie nowych rozdzielnic elektrycznych w ścianach, okablowanie i wyposażenie rozdzielnic, wykonanie nowej instalacji elektrycznej klatki schodowej, sprawdzenie i naprawy istniejącej instalacji elektrycznej piwnic oraz wykonanie części instalacji teletechnicznych budynku wraz z przygotowaniem budynku do poprowadzenia innych instalacji teletechnicznych w przyszłości.
Na zakończenie robót wykonano pomiary elektryczne oraz dokumentację powykonawczą, które przekazano Zarządcy budynku.

Budynek wielolokalowy przy ul. Racławickiej 3 i 5 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmuje dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznych linii zasilających, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Tauron Dystrybucja S.A. – projekt linii kablowej przy ul. Pod Lasem w Rybniku

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Pod Lasem w Rybniku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Urzędami, Tauron Dystrybucja S.A. itp.

Budynek jednorodzinny przy ul. Ułańskiej 67 w Lędzinach – projekt instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie projektu budowlanego elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,6kW na potrzeby uzyskania zgody od Tauron Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Kamienica przy ul. Korfantego 5 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Kamienica przy ul. Młyńskiej 12 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Gospodarstwo w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10 – projekt instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40kW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w celu pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji.

Kamienica przy ul. Kościuszki 7 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Budynek wielorodzinny przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Budynek wielolokalowy przy ul. Słowackiego 38 i 38A w Gliwicach – projekt WLZ

Zakres projektu budowlano-wykonawczego obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznych linii zasilających, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Budynek jednorodzinny przy ul. Żywieckiej 40 w Wilkowicach – projekt instalacji elektrycznej

W związku z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wykonano projekt instalacji elektrycznej na potrzeby uzyskania Pozwolenia na Budowę.

TAURON Dystrybucja S.A. – projekt i budowa przyłącza w Przezchlebiu przy ul. Łącznej

I faza:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej przy ul. Łącznej w Przezchlebiu, gm. Zbrosławice wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami z Urzędami, Tauron Dystrybucja S.A. itp.
II faza:
Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.

Budynek jednorodzinny w Przezchlebiu przy ul. Łącznej, gm. Zbrosławice – wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy

Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego dla budynku jednorodzinnego (architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja wod.-kan., instalacja gazu oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków).

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy ul. Różyckiego 14c – projekt instalacji fotowoltaicznej

Uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej oraz realizacja projektu wykonawczego dla podłączenia falownika fotowoltaicznego do rozdzielnicy wraz z układem pomiarowym oraz doborem kabli i zabezpieczeń.

EC Marcel Sp. z o.o. – projekt zasilania i sterowania pompami

Wykonanie projektu wykonawczego zasilania i sterowania nowych pomp wraz z doborem przetwornic częstotliwości, zabezpieczeń i kabli dla instalacji do regeneracyjnego podgrzewu wody sieciowej stacji ciepłowniczej W2 w ożebrowanych podgrzewaczach wody zainstalowanych na kotłach VKW.

Hotel, SPA, kompleks domów jednorodzinnych w Podlesiu (gm. Głuchołazy, pow. nyski) – uzgodnienia techniczne

Uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące zapewnienia dostaw energii elektrycznej oraz pozyskanie Warunków Technicznych dla planowanej inwestycji.

Supermarket Intermarche przy ul. Bielskiej 34b w Pszczynie – projekt instalacji elektrycznej

Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej celem uzyskania Pozwolenia na Budowę dla dodatkowego magazynu.

Budynek wielorodzinny przy ul. Świętokrzyskiej 3 w Gliwicach – projekt WLZ

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych linii zasilających, dobór kabli i przewodów oraz dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych.

Budynek wielolokalowy przy ul. Orlickiego 7 w Gliwicach – projekt WLZ oraz instalacji uziemienia i odgromowej

Zakres projektu obejmował dobór rozdzielnic, dobór kabli wewnętrznej linii zasilającej, dobór przewodów zasilających rozdzielnice mieszkaniowe, dobór zabezpieczeń i układów pomiarowych oraz instalację uziemienia i odgromową.

Budynek Usługowo-Biurowy przy ul. Gruszczyńskiego 2 w Gliwicach – projekt modernizacji układu zasilania budynku

Uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące wykonania układu SZR dla budynku usługowo-biurowego zasilanego z dwóch różnych źródeł oraz wykonanie projektu wykonawczego układu SZR dla istniejącej rozdzielnicy budynku.
Projekt obejmował gruntowną przebudowę istniejących szaf rozdzielnicy, montaż automatyki SZR, dobór nowych wyłączników i rozłączników mocy, dobór przekładników prądowych, nowe rozwiązania dla układów pomiarowych itp.

Realizacja robót objęta była nadzorem autorskim.

Obiekt Handlowo-Usługowy przy ul. 3 Maja w Chorzowie – projekt instalacji elektrycznej i przyłącza

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej dla obiektu handlowo-usługowego przy ul 3 Maja w Chorzowie.
Zakres projektu obejmował przyłącze kablowe budynku, rozdzielnice, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznej 1-fazowej i 3-fazowej, oświetlenia oraz odgromowej i uziemienia.

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI ZAWIESZONO NA PROŚBĘ INWESTORA.

Warsztat w Gliwicach Łabędy – projekt instalacji elektrycznej

Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej na potrzeby uzyskania Pozwolenia na Budowę.

Dom Miasta Saint-Etienne i Stowarzyszenie Alliance Francaise przy ul. Różyckiego 14c w Katowicach – projekt instalacji elektrycznej

Uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. i wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dwóch niezależnych przyłączy kablowych dla budynku, projekt rozdzielnic elektrycznych, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji silnoprądowej, oświetlenia oraz odgromowej i uziemienia.