Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla Domu Studenckiego SOLARIS zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach.
Projekt obejmuje swym zakresem inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych, uzgodnienia z Przedstawicielami Politechniki Śląskiej oraz zaprojektowanie nowego systemu DSO (dźwiękowego systemu ostrzegania), SSP (systemu sygnalizacji pożaru), instalacji oddymiania, instalacji strukturalnej, radiowęzła, nowych rozdzielnic piętrowych wraz z wyposażeniem, nowych rozdzielnic segmentowych (pokoi studenckich) wraz z wyposażeniem, nowych instalacji gniazd wtykowych, nowych instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego itp.

Projekt obejmuje przebudowę zasilania budynku, dobór kabli zasilających poszczególne klatki, zaprojektowanie tras kablowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu i wyłączników głównych, rozdzielnic administracyjnych i licznikowych, WLZ do poszczególnych mieszkań oraz instalacje elektryczne i teletechniczne części wspólnych budynku.

Projekt budowlany branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Nieborowicach przy ul. Dębowej obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i niskoprądowej dla domu jednorodzinnego w Pyskowicach przy ul. Słowików obejmuje swym zakresem dobór kabla zasilającego, dobór i wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej oraz rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego i niskoprądowego.

Wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej dla 2 budynków mieszkalnych wielolokalowych z garażami wbudowanymi w Kętach – II ETAP.
Projekt obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, kanalizację teletechniczną, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, rozdzielnice pomiarowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, oświetlenie podstawowe i awaryjne ewakuacyjne, instalację odgromową i uziemienia oraz instalacje teletechniczne.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Będzinie.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w Będzinie.

Projekt branży elektrycznej i teletechnicznej dla hali magazynowej TESTCHEM Sp. z o.o w Pszowie obejmował swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania, dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, obliczenia fotometryczne, dobór szafy multimedialnej GPD, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45 itp.

Projekt budowlano-wykonawczy dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 obejmował swoim zakresem inwentaryzację istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Wileńskiej 6 i 8 w Raciborzu, sprawdzenie i obliczenia istniejących więźb dachowych budynków pod kątem zamontowania na nich paneli fotowoltaicznych, projekt wzmocnienia konstrukcji dachów, dobór i projekt instalacji fotowoltaicznych (dobór paneli, zabezpieczenia po stronie DC, falowniki fotowoltaiczne, zabezpieczenia po stronie AC) wraz z przyłączeniem do istniejących rozdzielnic budynków.
Ponadto, w zakresie projektu był dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia LED wraz z obliczeniami fotometrycznymi.

W zakresie projektu dobór rozdzielnicy węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami, dobór kabla zasilającego, dobór opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz projekt instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej pomieszczenia węzła cieplnego budynku magazynowego przy ul. Grottgera 5 w Gliwicach.