Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Chełmku obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Projekt budowlano-wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Czapińskiego 8 w Dąbrowie Górniczej obejmuje swym zakresem analizę sposobu zasilania budynku w energię elektryczną i wodę na potrzeby p.poż., projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z opinią Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie zaprojektowanych rozwiązań z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Projekt budowlano-wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bolesława Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej obejmuje swym zakresem analizę sposobu zasilania budynku, projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z opinią Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie zaprojektowanych rozwiązań z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Projekt zasilania SUW (stacji uzdatniania wody) w Miękini. Projekt zawiera uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A., dobór linii kablowej średniego napięcia, dobór stacji transformatorowej SN/nN oraz wszelkie niezbędne obliczenia i uzgodnienia.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu Jeronimo Martins BIEDRONKA w Krapkowicach przy ul. Słowackiego obejmuje swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu Jeronimo Martins BIEDRONKA w Krapkowicach przy ul. Słowackiego obejmuje swym zakresem przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej dla sklepu ROSSMANN w Katowicach Brynowie przy ul. Gawronów obejmuje swym zakresem dobór rozdzielnicy głównej i komputerowej wraz z zabezpieczeniami, rozmieszczenie gniazd ogólnego zasilania oraz gniazd DATA, zasilanie i sterowanie oświetleniem, rozmieszczenie i dobór gniazd RJ45, obliczenia fotometryczne itp.

Projekt instalacji elektrycznych i strukturalnej hali magazynowo-produkcyjnej przy ul. Unii Europejskiej w Oświęcimu zawiera kanalizację elektryczną i teletechniczną, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dobór kabla zasilającego rozdzielnicę główną wraz z doborem rozdzielnicy głównej, dobór kabli zasilających rozdzielnice oddziałowe, dobór rozdzielnic oddziałowych wraz z wyposażeniem, instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacje siłowe, instalacje odgromową i uziemienia, dobór rozdzielnic teletechnicznych wraz z wyposażeniem itp.

Realizacja projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej (wraz z Kosztorysem Inwestorskim i Przedmiarem Robót) dla budynku wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego wraz z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.
Część elektryczna projektu obejmuje swoim zakresem przyłącza kablowe budynków, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, rozdzielnice licznikowe, administracyjne, rozdzielnice mieszkaniowe, rozdzielnicę garażu oraz dobór kabli WLZ, dobór zabezpieczeń, projekt instalacji elektrycznych, projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz projekt instalacji odgromowej i uziemienia.
W zakresie projektu instalacji słaboprądowych są instalacje domofonowe, instalacje telefoniczne i internetowe, instalacje TV Sat oraz rozdzielnice teletechniczne.

Pełnienie funkcji kierownika robót niskoprądowych dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej oraz budynku nadszybia szybu HUTNICZY na potrzeby Muzeum Hutnictwa wraz z częściową rozbiórką istniejącej zabudowy” od lipca 2019 r.
W zakresie prowadzonych robót są instalacje monitoringu, instalacje strukturalne, instalacje SSP i oddymiania oraz SSWiN.